Yayınevi

OTİZM VE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ
Öğretmenler ve Aileler İçin Rehber
ISBN: 978-605-60195-1-7
Yazar: Alev GİRLİ

Son yıllarda otizm ve Asperger sendromu tanısı alan çocukların sayısındaki artışa paralel olarak bu grupta yer alan çocukların okul öncesi ve ilköğretim sürecinde kaynaştırma uygulamasından yararlananlarının sayılarında artış gözlenmektedir.
Otizmin ve Asperger sendromunun ülkemizde henüz yeterince tanınmaması ve bu çocuklarla ilgili eğitimsel düzenlemelerin çok yeni olması kaynaştırma uygulamasında yaşanan sorunları etkileyen faktörlerden bazılarıdır. Bunların yanısıra otizm ve Asperger Sendromlu öğrenciler, bilişsel yapılarındaki farklılıklardan kaynaklanan öğrenme özellikleri ve sosyal entegrasyonlarını zorlaştıran sosyal, etkileşimsel ve davranışsal özellikleri nedeniyle kaynaştırma öğretmenlerinin kendilerini en yetersiz hissettikleri, en çok zorlandıkları çocuklardır. Bu nedenle kitabın içeriği, eğitimcilerin kaynaştırma uygulamasında gereksinim duydukları, Asperger Sendromu ve otizmi daha iyi tanımalarını sağlayacak kuramsal bilgiler ve okulda kullanabilecekleri uygulama örneklerinden oluşmaktadır. Bu süreçte yer alan okul rehber öğretmenleri ve okul yöneticilerinin üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmelerini sağlayacak pratik bilgiler ve örnekler de yer almaktadır. Özel eğitim öğretmenleri, diğer eğitim personeli ve aileleri için ise, kaynaştırmaya hazırlık amacıyla yapmaları gereken “geçiş çalışmaları” hakkında bilgiler ve uygulama formları yer almaktadır.
Bu kitabın kaynaştırma eğitiminin daha sorunsuz bir süreç olmasına katkıda bulunması amaçlanmaktadır. Öğretmenler, özel eğitim alanında çalışan eğitimciler, okul psikolojik danışmanları, psikologlar ve ailelerin geri bildirimleriyle daha da zenginleşerek, ülkemiz koşullarına uyarlanmış örneklerin çoğaltılması umulmaktadır.

 

OTİSTİK ÇOCUKLAR VE AİLELERİ
AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI; Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar

ISBN: 978-605-60195-0-0
Yazar: Alev GİRLİ

Farklı özellikleri olan bir çocukla yaşamak, çoğu anne baba için duygularını, düşüncelerini ve neredeyse tüm yaşam biçimini zorlayıcı etkileri olabilen bir durumdur. Bu durumda ailelerin kızgınlık, üzüntü, suçluluk, korku, kaygı ve utanma gibi duyguları yaşamaları olasıdır. Anne babaların farklı/engelli çocuklarını kabullenme ve yeni duruma uyum sağlamakta zorlanmalarında pek çok etmenin yanı sıra, bu durum hakkında gerçekçi ve yeterli bilgiye sahip olmamalarının etkili olduğu belirtilmektedir. Özellikle otizmin nedeninin bilinmiyor olmasının yarattığı belirsizlik, anne babaların endişe ve kaygı düzeylerinin daha yüksek olmasına, kabullenme sürecini daha da sıkıntılı yaşamalarına neden olabilmektedir.
Ülkemizde yapılan özel eğitim çalışmalarının ve verilen hizmetlerin büyük çoğunluğunun çocuklara yönelik düzenlendiği, ailelere yönelik çalışmaların ve hizmetlerin ise son derece sınırlı olduğu görülmektedir. Bu kitapta uygulama örneği olarak sunulan “bilgilendirici psikolojik danışmanlık” programının alanda çalışan profesyonellere yardımcı bir kaynak olarak işlevsel olacağı düşünülmektedir. Anne babalar açısından ise kendi yaşadıkları süreci daha iyi anlamalarına katkıda bulunması beklenmektedir. Bunun yanısıra özel eğitim alanında ailelere yönelik hizmetlerin neler olması gerektiği konusundaki farkındalığın gelişmesine ve aileler tarafından bu hizmetlerin talep edilmesine de katkıda bulunması umulmaktadır.

 

OTİSTİK VE ZİHİNSEL ENGELLİ ERGEN VE YETİŞKİNLER EĞİTİM PROGRAMI
ISBN: 978-605-60195-2-4
Yazar: Alev GİRLİ

Bireylerin varolan yetenekleri ve ilgi alanlarında kapasitelerini maksimum düzeye çıkarmaları, üretken olarak toplumsal yaşamda rol alabilmelerinin en önemli araçlarından biri eğitimdir. Engelli bireyler söz konusu olduğunda eğitimin, uygun fiziksel mekanlarda özel araç gereç ve materyallerle, bu alanda uzmanlaşmış profesyoneller tarafından ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI kullanılarak yürütülmesi gerekmektedir.
Nitelikli bir özel eğitim için, amaca uygun fiziksel ortam ve materyaller kadar “özel eğitim alanında uzman personel ve her engel grubu için yeterli sayıda ve çeşitlilikte eğitim programları”nın olması gerekmektedir. Bu alanda, gereksinimleri karşılayacak çeşitlilikte eğitim programı olmadığı bilinmektedir.
Son yıllarda bu amaçla bazı adımlar atılmış, özellikle erken çocukluk dönemi programlarının çeviri ve uyarlamaları yapılmaya başlanmıştır. Ancak ergenlik dönemiyle birlikte programların sadece gelişim alanlarını destekleyen yanlarının olması yeterli olmamaktadır. Bu alanlarda sağlanan gelişmeleri pekiştiren, aynı zamanda engelli bireye akademik becerilerin yanısıra toplumsal yaşama, kamusal alanları kullanmaya, bir mesleğe veya işe hazırlayan; serbest / boş zamanlarını anlamlı ve üretken kullanmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri de kapsayan programlara gereksinim duyulmaktadır.
Ergen ve yetişkinlerle yapılabilecek çalışmaların incelenmesi ve uygulanmış çalışmaların düzenlenmesiyle geliştirilen ERGENLER VE YETİŞKİNLER PROGRAMININ, alanda çalışan eğitimcilerin yararlanabileceği kaynaklardan biri olarak işlevsel olacağını umuyoruz.