Otizmli Kaynaştırma Öğrencilerinin Sınıflarında Akran İlişkilerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi

30. Yıl Etkinlikleri / Zihin Kuramı Eğitimi
13 Şubat 2020
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ZİHİN KURAMI İLİŞKİSİ (THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING DISABILITY AND THEORY OF MIND)
17 Şubat 2020
Tümünü Göster

Otizmli Kaynaştırma Öğrencilerinin Sınıflarında Akran İlişkilerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi

Semra Öztürk Özgönenel & Alev Girli

Bu çalışmada, ilköğretim okullarında birinci kademede eğitim alan otizm tanılı öğrencilerin akranlarıyla ilişkilerini, okula uyumlarını ve sosyal kabullerini artırmak amacıyla geliştirilmiş olan bir eğitim programının etkililiği incelenmiştir. Araştırma, İzmir ilinde bulunan beş ilköğretim okulunda 2011-2012 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırma deseni olarak “ön test – son test kontrol gruplu yarı deneysel desen” ve nitel araştırma yöntemlerinden görüşme kullanılmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkenini “eğitim programı”, bağımlı değişkenlerini akranların sosyal kabulleri, okula uyumları, öğretmen ve akran merkezli sosyal davranışları oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında; ‘Sosyal Kabul Ölçeği’, Sosyometri, “Öğretmen Görüşme Formu” ve Kişisel Bilgi Formu’ kullanılmıştır. Bulgular, akran ilişkilerini geliştirmek üzere hazırlanmış olan eğitim programının, akranların sosyal kabulleri ve otizmli öğrencilerin sosyal yeterlilik ve okula uyum davranışları üzerinde etkili olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Kaynaştırma, otizm, sosyal kabul, sosyometri, okula uyum

Tam metin makaleyi okumak için tıklayınız.

Comments are closed.