30. Yıl Etkinlikleri / Zihin Kuramı Eğitimi

30. Yıl etkinlikleri / Aile Eğitim Seminerleri
13 Şubat 2020
Otizmli Kaynaştırma Öğrencilerinin Sınıflarında Akran İlişkilerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi
17 Şubat 2020
Tümünü Göster

30. Yıl Etkinlikleri / Zihin Kuramı Eğitimi

 

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ve ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANILI BİREYLERİ ZİHİN KURAMI TESTLERİ İLE DEĞERLENDİRME

SOSYAL BECERİLER VE ZİHİN KURAMI BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ

Otizmli çocuklara uygun sosyal ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine odaklanan ve yaygın olarak kullanılan, yüksek derecede yapılandırılmış sosyal beceri çalışmalarının, sosyal işlevler üzerinde önemli yararları olmasına rağmen, başka ortamlara genellenmesinde sınırlılıklarının olduğu bilinmektedir.

Bu nedenle otizmli çocuklara beceri öğretmenin yeterli olmadığı, farklı sosyal durumlara uygun şekilde davranışlarını uyarlayabilmenin geliştirilmesi, diğer bir deyişle zihin kuramı becerilerini kazanmaya yönelik çalışmaların da sosyal beceri çalışmaları içerisinde yer alması gerektiği üzerinde durulmaktadır.

Benzer şekilde Özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG) tanılı çocukların da sosyal biliş alanında ve sosyal becerilerde yetersizlikler yaşayabildikleri ve bu durumun örneğin mutluluk, üzüntü gibi yüz ifadelerini ve düşünceli, sıkılmış gibi karmaşık duyguları, beden dilini anlamalarını engellediği, sosyal ipuçlarını okuyamamalarına neden olduğu bilinmektedir.

Zihin kuramı becerilerini değerlendirme için kullanılan testler Özel Öğrenme Güçlüğü ve diğer özel gereksinimli bireylerin sosyal beceri programlarına dahil edilecek zihin kuramı becerilerinin belirlenmesinde kullanılabilir. Aynı şekilde, zihin kuramı ve sosyal becerileri öğretmek için kullanılan etkili öğretim yöntemleri OSB tanılı çocukların yanısıra diğer özel gereksinimli gruplardaki bireyler için kullanılmaktadır.

Bu eğitim çalışmasında, otizmli bireyler ve özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin sosyal beceri yetersizlikleri ve ilişkili kuramlar (zihin kuramı ve diğer bilişsel kuramlar), Yanlış inanç ve zihin kuramı testlerinin kullanımı, test sonuçlarını yorumlama, zihin kuramı becerilerinin yer aldığı sosyal beceri programı hazırlama öğretilecektir. Zihin kuramı becerilerinin öğretiminde kullanılan yöntemler hakkında teorik bilgi verilecektir. Öğretim, aktivitelerden örnekler, video filmler kullanılarak yapılacaktır.

 

 

Katılımcılara sertifika verilecektir.

Eğitim Süresi: Eğitim iki gün toplam 16 saattir.

Ücret: 750 TL

Katılımcılar: Psikoloji, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, dil ve konuşma terapisi, okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi, sınıf öğretmenliği, ergoterapi gibi özel eğitim alanında çalışan meslek grupları ve bu mesleklerin eğitimini alan bölümlerin son sınıf öğrencileri katılabilirler.

Eğitimci: Doç. Dr. Alev Girli

Hacettepe Üniversitesinde Psikoloji lisans, Dokuz Eylül Üniversitesinde Eğitim Bilimleri Bölümünde PDR anabilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Okul öncesi eğitiminde ve özel eğitim alanında eğitimci ve yönetici olarak çalışmıştır. 2003 yılında Yrd. Doç Dr. unvanı ile DEÜ PDR anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev almış, 2007 yılında Özel Eğitim Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürürmüştür. 2019 yılında Doçent Unvanı almıştır. Çalışma alanları, otizm, dikkat eksikliği özel öğrenme bozukluğu olan bireylerin eğitimi, zihin kuramı ve sosyal beceriler, kaynaştırma ve özel eğitim alanında aile eğitimi ve danışmanlığı alanında yoğunlaşmıştır. Otizm, aile eğitimi, öğrenme güçlüğü, zihin kuramı, sosyal beceri öğretimi ve kaynaştırma konularında makale ve kitapları bulunmaktadır.

 

Alev Girli’nin Zihin Kuramı İle İlgili Çalışmaları 

 • Girli,, &DOĞMAZ, S. (2018). Ability of Children with Learning Disabilities and Children with Autism Spectrum Disorder to Recognize Feelings from Facial Expressions and Body Language. World Journal of Education,  8(2), 10-26.
 • Girli, A.,Karadağ, F & Karabey, B. (2017). Empathising and systematising in children with and without autism spectrum disorder, Journal of human science, 14,1, 457-472.
 • Girli, A.(2017).  Comparison of the Advanced Theory of Mind Skills in Turkish Children with Autism and Typically Developing Children.  International Journal of Learning and Teaching, 9(2), 305, Doi: 10.18844/ijlt.v9i2.1156
 • Doğmaz S., & Girli, A.(2017).  Özel Öğrenme Güçlüğü Ve Zihin Kuramı İlişkisi. Journal of International Social Research, 10(51), 683-693., Doi: 10.17719/jisr.2017.1804
 • Karadağ, F & Girli, A. (2016). Theory of mınd for gifted induvidals, X Europian conferans on social  and behavioral sience, Bosna-Hersek.
 • Girli, A. (2014). Psychometric Properties of the Turkish Child and Adult Form of “Reading the Mind in the Eyes Test””, Psychology,5/ 1321-1337.
 • Öztürk, H., Girli, A.,Karadağ, F. Doğmaz & S. (2014).  The comparıson between empathy, theory of mınd and lonelıness level ın chıldren wıth autısm spectrum disorders and typically developing children. Uluslararası Otizm Konferansı, Antalya.
 • Girli, A. & Sabırsız, S. (2012). Otizm tanılı çocuklara uygulanan “resimlerle duyguların öğretimi” programının etkililiğinin incelenmesi.”, Ankara üniversitesi eğitim bilimleri fakültesi özel eğitim dergisi,12/1/1-16.
 • Girli, A(2012). Otizmli Çocukların Eğitiminde Sosyal Beceriler ve Zihin Kuramı Becerilerinin Öğretimi”, Özel özel eğitim kurumları derneği dergisi, özel sayı/8-11.
 • Girli A.& Tekin Ersan D. (2012). Investigeting  Empathy Skill Levels of Childeren with Autism and Typically Developed  Childeren between  the Ages of 9-14″, The Journal of Academic Social Science Studies-jasss, Volume 5 Issue 8, p. 603-614.
 • Tekin Ersan, D.& Girli, A.(2011). “İşitme engeli olan bireyler ve zihin kuramı”, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi,30/238-249.
 • Girli, A.& Tekin, D. (2011).  Investıgatıng mothers’ empathıc ınclınatıon and mınd readıng levels from eyes who have chıldren wıth autısm and typıcally developıng chıldren, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey.
 • Uylaş, E. & Girli A.(2011). “The examınatıon of the effectıveness of the ınstuctıonal program teachıng belıef based emotıons to chıldren wıth autısm through flash cards”, Journal of educatıonal and ınstructıonal studıes ın the world, November 2011, Volume 1 Issue 1 Article 7 ISNN: 2146-7463.
 • Girli, A. & Tekin, D. (2010). Investigating false belief levels of typically developed children and children with autism”, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1944-1950.
 • Tekin, D. & Girli, A.(2010). Williams Sendromu ve Zihin Kuramı Arasındaki İlişki, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), 1,(2), 67-75.

 

Yönetilen Zihin Kuramı Tezleri

1-Uylaş, E. (2015). Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuklar için geliştirilen zihin okuma becerileri öğretimi programının etkililiğinin incelenmesi, DEÜ. Eğitim Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı.

2-Şengün, E. (2013). Yüksek İşlevli Otizm ve Asperger Tanılı Çocuklarda İleri Derecede Zihin Okuma Becerileri Öğretimi Programının Etkililiğinin İncelenmesi, DEÜ. Eğitim Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı.

3-Tekin Ersan, D. (2010).  Düşünce baloncukları tekniğinin kullanıldığı “yanlış inanç öğretim paketi” nin Asperger sendromu ve yüksek işlevli otizm tanısı almış çocukların “yanlış inanç” düzeyleri üzerindeki etkisi. DEÜ. Eğitim Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı.

Comments are closed.